یکصد دستگاه توربو کمپرسور

حوزه فعاليت

پروژه يكصد دستگاه توربوكمپرسور شامل كليه مراحل طراحي ،تامين، ساخت ، تحويل و نظارت بر نصب و راه اندازي می باشد. این پروژه طی 3 فاز اصلي با روند افزايشي درصد ساخت داخل بومی سازی می گردد. محل استقرار توربو کمپرسورها مطابق موقعيتهاي جغرافيايي تعريف شده در ايستگاه هاي خطوط سراسری انتقال گاز چهار و هشت بوده كه اجراي آن به عهده كارفرماي محترم خواهد بود.

مشخصات

کارفرما شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
محل ایران
نوع قرارداد EP